Jurkam Pidato

Ngarana oge kampanye, pidato teh kudu bari sumanget. Kawas harita, waktu Bapa Jurkam keur daria naker pidato bari pepeta.

Urang wajib ngarojong pangwangunan. Hasil pangwangunan Ku urang geus karasa. Jalan leucir, listrik parat ka padesaan, kitu deui pabrik dug-deg di mamana; kayaning pabrik Mobil, pabrik sapatu, pabrik keretas, jeung pabrik tektil…

Pak, kirang es, ceuk asistenna, ngaharewos. (maksudna, lain pabrik tektil tapi pabrik tekstil).

Oh enya, ceuk Bapa Jurkam, jeung pabrik es deuih!

Surat Ti Nini

Aya nini-nini indit ka kantor pos rek ngirim surat ka incuna, kulantaran bingung, si Nini ngadeukeutan salah sahiji loket.

Patugas : Aya nu tiasa di bantos ni?
Nini : Aya Cep, Nini rek ngirim serat ka incu nini, naha di dieu aya Parangkona?
Patugas : Aya atuh ni, piraku di kantor pos teu aya parangko, Teras naon Deui?
Nini : Punten we atuh sakalian pangnuliskeun alamatna dina amplop!
Patugas : Mangga Ni, Ku abdi dipangnyeratkeun, aya deui?
Nini : Aya Cep, cing pangnuliskeun suratna sakalian!

Terus we petugas teh nulis surat nu sakitu panjangna di dikte Ku si Nini. Geus anggeus nya dibikeun ka si Nini supaya di aos heula.

Patugas : Mangga di aos heula ni!
Nini : Punteun Cep tambahan saeutik deui dihandapna, N.B. Incu hampura Nini upama tulisanana butut!
Patugas : He, ari is Nini ….!

Papatah Si Aki

Euis Dohoy jeung Asep Jebrag geus lima taun bobogohan, unggal ulin ka imah akina dua duana sok dibere wejangan. Dasar ceuli si Asep mah lower asup tikatuhu kaluar ti ceuli kenca, kitu deui papatah akina euweuh tapak tapakna acan. Hiji mangsa kacaritakeun Euis Dohoy jeung Asep Jebrag keur diuk paduduaan dina samak salambar bari lalajo sing suruwukna cai laut pantai Pananjung wanci balebat.

Ragamang leungeun si Asep mimiti nyaliara, tep eunteup dina palebah bitis Euis Dohoy anu keur emok cabok, terus ngarayap deui sajengkal tidinya, reg eureun deui. Euis Dohoy ngadilak. Karayap deui dua jengkal deui. Reg eureun deui. Euis Dohoy ngadilak deui bari pok ngomong semu haroshos.

A..Asep sing emut piwuruk si aki nu kahiji !
Aduh punten..sakali deui punten ! ceuk Asep Jebrag bari ngejatkeun leungeunna.

Teu sawios A…! Euis Dohoy nembalan semu handeueul.

Isukna Asep Jebrag papanggih jeung si aki panasaran pok nanya.
Ki ari piwuruk aki nu kahiji teh naon, abdi mah hilap deui ?

Dasar maneh mah lower, yeuh dengekeun geura, piwuruk kahiji teh ‘Mun Migawe Nanaon Ulah Sapotong Sapotong Tur Ulah Dirandeg Randeg, Teruskeun Nepikeun ka Jucung !’

Advertisements
Categories: Kabar Kabur | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: