Nama-nama pejuang badr

Berikut adalah nama peserta (emangnya penataran) Perang Badar di madinah. Perang Badr adalah perang terpenting yang semakin mengukuhkan Islam sebagai agama untuk seluruh umat manusia di dunia hingga akhir jaman. Perang ini berlangsung tanggal 17 Ramadhan 2 Hijriah/624 M. Nabi Muhammad bersama 313 sahabat dan malaikat yang diturunkan Allah melawan 1000 orang pasukan kafir quraisy yang bersenjatakan lengkap.

Inilah asma ahl’ badr (para pejuang badr) :

1. Sayyidina wa Habeebina wa Nabiyyina wa Mawlana Muhammad ibn ‘Abdillah Sallallahu ‘alayhi wa sallam

2. Sayyidina Abi Bakr as-Siddaq, ‘AbdAllah ibn ‘Uthman al-Muhajiri Radi ALLAHu ‘Anhu
3. Sayyidina ‘Umar ibn al-Khattab al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
4. Sayyidina ‘Uthman ibn ‘Affan al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
5. Sayyidina ‘Ali ibn Abi Talib al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu

6. Sayyidina Talha ibn ‘Ubaydillah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
7. Sayyidina az-Zubayr ibn al-’Awwam al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
8. Sayyidina ‘Abdu’rRahman ibn ‘Awf al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu

9. Sayyidina Sa’d ibn Abi Waqqas, Malik ibn Uhayb al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
10. Sayyidina Sa’ad ibn Zayd al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu

11. Sayyidina Abi ‘Ubayda ‘amir ibn ‘Abdillah ibn al-Jarrah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu

Alif

1. Ubayy ibn Ka’b al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
2. al-Akhnas ibn Khubayb al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
3. al-Arqam ibn Abi’l Arqam al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
4. As’ad ibn Yazeed al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
5. Anas ibn Mu’adh al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu

6. Anasah, mawla Rasulillah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
7. Unays ibn Qatadah al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
8. Aws ibn Thabit al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
9. Aws ibn Khawla al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
10. Aws ibn as-Samit al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
11. Iyas ibn al-Aws al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
12. Iyas ibn al-Bukayr al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu

Ba’

1. Bujayr ibn Abi Bujayr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
2. Bahhath ibn Tha’laba al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
3. Basbas ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
4. Bishr ibn Bara’ ibn Ma’rar al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
5. Bashar ibn Sa’d al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
6. Bilal ibn Rabah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu

Ta’

1. Tameem ibn Yu’ar al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
2. Tameem mawla Bana Ghanam al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
3. Tameem mawla Khirash ibn as-Simmah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu

Tha’

1. Thabit ibn Aqram al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
2. Thabit ibn Tha’labah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
3. Thabit ibn Khalid al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
4. Thabit ibn Khansa’ al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
5. Thabit ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu

6. Thabit ibn Hazzal al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
7. Tha’labah ibn Hatib ibn ‘Amr al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
8. Tha’labah ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
9. Tha’labah ibn Ghanamah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
10. Thaqf ibn ‘Amr al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu

Jeem

1. Jabir ibn Khalid ibn ‘Abd al-Ash-hal al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
2. Jabir ibn ‘Abdillah ibn Ri’ab al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
3. Jabbar ibn Sakhr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
4. Jabr ibn ‘Atak al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
5. Jubayr ibn Iyas al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu

Ha’

1. al-Harith ibn Anas al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
2. al-Harith ibn Aws ibn Rafi’ al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
3. al-Harith ibn Aws ibn Mu’adh al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
4. al-Harith ibn Hatib al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
5. al-Harith ibn Khazamah ibn ‘Ada al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu

6. al-Harith ibn Khazamah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
7. al-Harith ibn Abi Khazamah al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
8. al-Harith ibn as-Simmah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
9. al-Harith ibn ‘Arfajah al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
10. al-Harith ibn Qays al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
11. al-Harith ibn Qays al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
12. al-Harith ibn an-Nu’man ibn Umayya al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu

13. Harithah ibn Suraqa ash-Shahad al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
14. Harithah ibn an-Nu’man ibn Zayd al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
15. Hatib ibn Abi Balta’ah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
16. Hatib ibn ‘Amr al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
17. Hubeeb ibn al-Mundhir al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu

18. Habeeb ibn al-Aswad al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
19. Haram ibn Milhan al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
20. Hurayth ibn Zayd al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
21. Husayn ibn al-Harith ibn al-Muttalib al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
22. Hamza ibn al-Humayyir al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
23. Hamza ibn ‘Abd al-Muttalib al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu

Kha’

1. Kharijah ibn al-Humayr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
2. Kharijah ibn Zayd al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
3. Khalid ibn al-Bukayr al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
4. Khalid ibn Qays al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
5. Khabbab ibn al-Aratt al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu

6. Khabbab mawla ‘Utba al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
7. Khubayb ibn Isaf al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
8. Khubayb ibn ‘Ada al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
9. Khidash ibn Qatadah al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
10. Khirash ibn as-Simmah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu

11. Khuraym ibn Fatik al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
12. Khallad ibn Rafi’ al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
13. Khallad ibn Suwayd al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
14. Khallad ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
15. Khallad ibn Qays al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu

16. Khulayd ibn Qays al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
17. Khalafa ibn ‘Ada al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
18. Khunays ibn Hudhafah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
19. Khawwat ibn Jubayr al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
20. Khawla ibn Abi Khawla al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu

Dhal

1. Dhakwan ibn ‘Abdi Qays al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
2. Dhakwan ibn Sa’d al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
3. Dhu’sh-shimalayn ibn ‘Abd ‘Amr ash-Shahad al-Muhajiri, Radi ALLAHu

‘Anhu

Ra

1. Rashid ibn al-Mu’alla al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
2. Rafi’ ibn al-Harith al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
3. Rafi’ ibn al-Mu’alla ash-Shahad al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
4. Rafi’ ibn ‘Unjudah al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
5. Rafi’ ibn Malik al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu

6. Rafi’ ibn Yazeed al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
7. Rib’a ibn Rafi’ al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
8. Rabee’ ibn Iyas al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
9. Rabee’ah ibn Aktham al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
10. Rukhaylah ibn Tha’labah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu

11. Rifa’ah ibn al-Harith al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
12. Rifa’ah ibn Rafi’ al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
13. Rifa’ah ibn ‘Abd al-Mundhir al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
14. Rifa’ah ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu

Za

1. Ziyad ibn as-Sakan al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
2. Ziyad ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
3. Ziyad ibn Labad al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
4. Zayd ibn Aslam al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
5. Zayd ibn Harithah mawla Rasalillah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu

6. Zayd ibn al-Khattab al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
7. Zayd ibn al-Muzayyin al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
8. Zayd ibn al-Mu’alla al-Khazraji,Radi ALLAHu ‘Anhu
9. Zayd ibn Wada’ah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu

Seen

1. Salim ibn ‘Umayr al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
2. Salim mawla Abi Hudhayfa al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
3. As-Sa’ib ibn ‘Uthman ibn Maz’an al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
4. Sabrah ibn Fatik al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
5. Subay’ ibn Qays al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu

6. Suraqa ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
7. Suraqa ibn Ka’b al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
8. Sa’d ibn Khawlah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
9. Sa’d ibn Khaythama ash-Shahad al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
10. Sa’d ibn ar-Raba’ al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu

11. Sa’d ibn Zayd al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
12. Sa’d ibn Sa’d al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
13. Sa’d ibn Suhayl al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
14. Sa’d ibn ‘Ubada al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
15. Sa’d ibn ‘Ubayd al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu

16. Sa’d ibn ‘Uthman al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
17. Sa’d ibn Mu’adh al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
18. Sa’d mawla Hatib Abi Balta’a al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
19. Sufyan ibn Bishr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
20. Salamah ibn Aslam al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu

21. Salamah ibn Thabit al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
22. Salamah ibn Salamah al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
23. Salat ibn Qays al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
24. Sulaym ibn al-Harith al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
25. Sulaym ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu

26. Sulaym ibn Qays al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
27. Sulaym ibn Milhan al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
28. Simak ibn Sa’d al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
29. Sinan ibn Sayfa al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
30. Sinan ibn Abi Sinan ibn Mihsan al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu

31. Sahl ibn Hunayf al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
32. Sahl ibn Rafi’ al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
33. Sahl ibn ‘Atak al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
34. Sahl ibn Qays al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
35. Suhayl ibn Rafi’ al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu

36. Suhayl ibn Wahb al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
37. Sawad ibn Razam al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
38. Sawad ibn Ghaziyyah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
39. Suwaybit ibn Sa’d ibn Harmalah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu

Sheen

1. Shuja’ ibn Wahb ibn Raba’ah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
2. Sharak ibn Anas al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
3. Shammas ibn ‘Uthman al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu

Sad

1. Sabah mawla Abi’l ‘as al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
2. Safwan ibn Wahb ash-Shahad al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
3. Suhayb ibn Sinan ar-Rami al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
4. Sayfiyy ibn Sawad al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu

Dad

1. Dahhak ibn al-Harithah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
2. Dahhak ibn ‘Abdi ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
3. Damrah ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu

Ta’ (wa) Za’

1. Tufayl ibn al-Harith ibn al-Muttalib al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
2. Tufayl ibn Malik al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
3. Tufayl ibn an-Nu’man al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
4. Tulayb ibn ‘Umayr al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
1. Zuhayr ibn Rafi’ al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu

‘Ayn

1. ‘asim ibn Thabit al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
2. ‘asim ibn ‘Ada al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
3. ‘asim ibn al-’Ukayr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
4. ‘asim ibn Qays al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
5. ‘aqil ibn al-Bukayr ash-Shahad al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu

6. ‘amir ibn Umayyah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
7. ‘amir ibn al-Bukayr al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
8. ‘amir ibn Raba’ah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
9. ‘amir ibn Sa’d al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
10. ‘amir ibn Salamah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu

11. ‘amir ibn Fuhayrah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
12. ‘amir ibn Mukhallad al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
13. ‘aidh ibn Ma’is al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
14. ‘Abbad ibn Bishr al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
15. ‘Ubbad ibn al-Khashkhash al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu

16. ‘Abbad ibn Qays ibn ‘amir al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
17. ‘Abbad ibn Qays ibn ‘Ayshah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
18. ‘Ubadah ibn as-Samit al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
19. ‘AbdAllah ibn Tha’labah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
20. ‘AbdAllah ibn Jubayr al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu

21. ‘AbdAllah ibn Jahsh al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
22. ‘AbdAllah ibn Jadd ibn Qays al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
23. ‘AbdAllah ibn al-Humayr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
24. ‘AbdAllah ibn ar-Raba’ al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
25. ‘AbdAllah ibn Rawaha al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu

26. ‘AbdAllah ibn Zayd ibn Tha’labah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
27. ‘AbdAllah ibn Suraqa al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
28. ‘AbdAllah ibn Salamah al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
29. ‘AbdAllah ibn Sahl al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
30. ‘AbdAllah ibn Suhayl ibn ‘Amr al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu

31. ‘AbdAllah ibn Sharak al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
32. ‘AbdAllah ibn Tariq al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
33. ‘AbdAllah ibn ‘amir al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
34. ‘AbdAllah ibn ‘Abdillah ibn Ubay ibn Salal al-Khazraji, Radi ALLAHu

‘Anhu
35. ‘AbdAllah ibn ‘Abdi Manaf ibn an-Nu’man al-Khazraji, Radi ALLAHu

‘Anhu

36. ‘AbdAllah ibn ‘Abs al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
37. ‘AbdAllah ibn ‘Urfutah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
38. ‘AbdAllah ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
39. ‘AbdAllah ibn ‘Umayr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
40. ‘AbdAllah ibn Qays ibn Khaldah ibn Khalid al-Khazraji, Radi ALLAHu

‘Anhu

41. ‘AbdAllah ibn Qays ibn Sakhr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
42. ‘AbdAllah ibn Ka’b al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
43. ‘AbdAllah ibn Makhramah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
44. ‘AbdAllah ibn Mas’ad al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
45. ‘AbdAllah ibn Maz’an al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu

46. ‘AbdAllah ibn an-Nu’man al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
47. ‘Abdu’rRahman ibn Jabr al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
48. ‘Abdu Rabbihi ibn Haqq al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
49. ‘Abs ibn ‘amir al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
50. ‘Ubayd ibn Aws al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu

51. ‘Ubayd ibn at-Tayyihan al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
52. ‘Ubayd ibn Zayd al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
53. ‘Ubayd ibn Abi ‘Ubayd al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
54. ‘Ubaydah ibn al-Harith ash-Shahad al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
55. ‘Itban ibn Malik al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu

56. ‘Utbah ibn Raba’ah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
57. ‘Utbah ibn ‘Abdillah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
58. ‘Utbah ibn Ghazwan al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
59. ‘Uthman ibn Maz’an al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
60. al-’Ajlan ibn an-Nu’man al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu

61. ‘Adiyy ibn Abi az-Zaghba’ al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
62. ‘Ismah ibn al-Husayn al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
63. ‘Usaymah halaf min Ashja’ al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
64. ‘Atiyya ibn Nuwayrah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
65. ‘Uqbah ibn ‘amir ibn Naba al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu

66. ‘Uqbah ibn ‘Uthman al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
67. ‘Uqbah ibn Wahb ibn Khaldah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
68. ‘Uqbah ibn Wahb ibn Raba’ah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
69. ‘Ukkasha ibn Mihsan al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
70. ‘Ammar ibn Yasir al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu

71. ‘Umarah ibn Hazm al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
72. ‘Umarah ibn Ziyad al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
73. ‘Amr ibn Iyas al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
74. ‘Amr ibn Tha’labah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
75. ‘Amr ibn al-Jamah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu

76. ‘Amr ibn al-Harith ibn Zuhayr al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
77. ‘Amr ibn al-Harith ibn Tha’laba al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
78. ‘Amr ibn Suraqa al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
79. ‘Amr ibn Abi Sarh al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
80. ‘Amr ibn Talq al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu

81. ‘Amr ibn ‘Awf al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
82. ‘Amr ibn Qays ibn Zayd al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
83. ‘Amr ibn Mu’adh al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
84. ‘Amr ibn Ma’bad al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
85. ‘Umayr ibn Haram ibn al-Jamah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu

86. ‘Umayr ibn al-Humam ash-Shahad al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
87. ‘Umayr ibn ‘amir al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
88. ‘Umayr ibn Abi Waqqas ash-Shahad al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
89. ‘Antarah mawla Sulaym ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
90. ‘Awf ibn al-Harith ash-Shahad al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
91. ‘Uwaym ibn Sa’idah al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
92. ‘Iyad ibn Zuhayr al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu

Ghayn (wa) Fa’

1. Ghannam ibn Aws al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu.
1. Fakih ibn Bishr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
2. Farwah ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu

Qaf

1. Qatadah ibn an-Nu’man al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
2. Qudamah ibn Maz’an al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
3. Qutbah ibn ‘amir al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
4. Qays ibn as-Sakan al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
5. Qays ibn ‘Amr ibn Zayd al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
6. Qays ibn Mihsan al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
7. Qays ibn Mukhallad al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu

Kaf (wa) Lam

1. Ka’b ibn Jammaz al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
2. Ka’b ibn Zayd al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
1. Libdah ibn Qays al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu

Meem

1. Malik ibn ad-Dukhshum al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
2. Malik ibn Raba’ah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
3. Malik ibn Rifa’ah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
4. Malik ibn ‘Amr al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
5. Malik ibn Qudama ibn ‘Arfajah al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu

6. Malik ibn Mas’ad al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
7. Malik ibn Numaylah al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
8. Malik ibn Abi Khawla al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
9. Mubash-shir ibn ‘Abdi’l Mundhir ash-Shahad al-Awsi, Radi ALLAHu

‘Anhu
10. al-Mujadhdhar ibn Ziyad al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu

11. Muhriz ibn ‘amir al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
12. Muhriz ibn Nadlah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
13. Muhammad ibn Maslamah al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
14. Midlaj ibn ‘Amr al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
15. Murarah ibn ar-Raba’ al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu

16. Marthad ibn Abi Marthad al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
17. Mistah ibn Uthatha al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
18. Mas’ad ibn Aws al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
19. Mas’ad ibn Khaldah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
20. Mas’ad ibn Raba’ah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu

21. Mas’ad ibn Zayd al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
22. Mas’ad ibn Sa’d ibn Qays al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
23. Mas’ad ibn ‘Abdi Sa’d ibn ‘amir al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
24. Mus’ab ibn ‘Umayr al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
25. Muzahhir ibn Rafi’ al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu

26. Mu’adh ibn Jabal al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
27. Mu’adh ibn al-Harith al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
28. Mu’adh ibn as-Simmah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
29. Mu’adh ibn ‘Amr bin al-Jamah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
30. Mu’adh ibn Ma’is al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu

31. Ma’bad ibn ‘Abbad al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
32. Ma’bad ibn Qays al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
33. Mu’attib ibn ‘Ubayd al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
34. Mu’attib ibn ‘Awf al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
35. Mu’attib ibn Qushayr al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu

36. Ma’qil ibn al-Mundhir al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
37. Ma’mar ibn al-Harith al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
38. Ma’n ibn ‘Adiyy al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
39. Ma’n ibn Yazeed al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
40. Mu’awwidh ibn al-Harith ash-Shahad al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu

41. Mu’awwidh ibn ‘Amr ibn al-Jamah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
42. al-Miqdad ibn ‘Amr al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
43. Mulayl ibn Wabrah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
44. al-Mundhir ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
45. al-Mundhir ibn Qudama ibn ‘Arfajah al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
46. al-Mundhir ibn Muhammad al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
47. Mihja’ ibn Salih ash-Shahad al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu

Noon

1. an-Nasr ibn al-Harith al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
2. Nu’man ibn al-A’raj ibn Malik al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
3. Nu’man ibn Sinan al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
4. Nu’man ibn ‘Asr al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
5. Nu’man ibn ‘Amr ibn Rifa’ah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu

6. Nu’man ibn ‘Abdi ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
7. Nu’man ibn Malik al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
8. Nu’man ibn Abi Khazamah al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
9. Nu’ayman ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
10. Nawfal ibn ‘Abdillah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu

Ha’

1. Hana’ ibn Niyar al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
2. Hubayl ibn Wabrah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
3. Hilal ibn ‘Umayya al-Waqifa al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
4. Hilal ibn al-Mu’alla al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu

Waw

1. Waqid ibn ‘Abdillah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
2. Wada’ah ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
3. Waraqa ibn Iyas al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
4. Wahb ibn Sa’d ibn Abi Sarh al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu

Ya’

1. Yazeed ibn al-Akhnas al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
2. Yazeed ibn al-Harith ibn Fushum ash-Shahad al-Khazraji, Radi ALLAHu

‘Anhu
3. Yazeed ibn Hiram al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
4. Yazeed ibn Ruqaysh al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
5. Yazeed ibn as-Sakan al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
6. Yazeed ibn al-Mundhir al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu

Al-Kuniyah

1. Abu’l A’war, ibn al-Harith al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
2. Abi Ayyab al-Ansara, Khalid ibn Zayd al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
3. Abi Habbah, ibn ‘Amr ibn Thabit al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
4. Abi Habab, ibn Zayd al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
5. Abi Hudhayfa, Mihsham ibn ‘Utba al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu

6. Abi Hasan, ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
7. Abu’l Hamra’ mawla al-Harith al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
8. Abi Hannah, ibn Malik al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
9. Abi Kharijah, ‘Amr ibn Qays ibn Malik al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
10. Abi Khuzaymah, ibn Aws al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu

11. Abi Khallad, ibn Qays al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
12. Abi Dawad, ‘Umayr ibn ‘amir al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
13. Abi Dujanah, Simak ibn Kharashah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
14. Abi Sabrah mawla Abi Ruhm al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
15. Abi Salamah, ‘AbdAllah ibn ‘Abd al-Asad al-Muhajiri, Radi ALLAHu

‘Anhu

16. Abi Salat, Usayra ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
17. Abi Sinan, ibn Mihsan al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
18. Abi Shaykh, Ubayy ibn Thabit al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
19. Abi Sirmah, ibn Qays al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
20. Abi Dayyah, ibn Thabit al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu

21. Abi Talha, Zayd ibn Sahl al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
22. Abi ‘Abs, ibn Jabr ibn ‘Amr al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
23. Abi ‘Aqal, ‘Abdu’rRahman ibn ‘Abdillah al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
24. Abi Qatadah, ibn Rib’iyy al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
25. Abi Qays, ibn al-Mu’alla al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu

26. Abi Kabshah mawla Rasalillah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
27. Abi Lubabah, Bashar ibn ‘Abd al-Mundhir al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
28. Abi Makhshiyy, Suwayd ibn Makhshiyy al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
29. Abi Marthad, Kannaz ibn Hisn al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
30. Abi Mas’ad al-Badra, ‘Uqbah ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu

31. Abi Mulayl, ibn al-Az’ar al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
32. Abu’l Mundhir, ibn ‘amir al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
33. Abu’l Haytham, Malik at-Tayyihan al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
34. Abu’l Yasar, Ka’b ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu.

Shuhada (Muslim Martyrs Of The Battle of Badr):

1. Haritha bin Suraqa al-Khazraji, Rady Allahu ‘Anhu.
2. Dhush-shimaalayn ibn ‘Abdi ‘Amr al-Muhajiri, Rady Allahu ‘Anhu.
3. Rafi’ bin al-Mu’alla al-Khazraji, Rady Allahu ‘Anhu.
4. Sa’d bin Khaythama al-Awsi, Rady Allahu ‘Anhu.
5. Safwan bin Wahb al-Muhajiri, Rady Allahu ‘Anhu.
6. ‘Aaqil bin al-Bukayr al-Muhajiri, Rady Allahu ‘Anhu.
7. ‘Ubayda bin al-Harith al-Muhajiri, Rady Allahu ‘Anhu.
8. ‘Umayr bin al-Humam al-Khazraji, Rady Allahu ‘Anhu.
9. ‘Umayr bin Abi Waqqas al-Muhajiri, Rady Allahu ‘Anhu.
10. ‘Awf bin al-Harith al-Khazraji, Rady Allahu ‘Anhu.
11. Mubashshir bin ‘Abdi’l Mundhir al-Awsi, Rady Allahu ‘Anhu.
12. Mu’awwidh bin al-Harith al-Khazraji, Rady Allahu ‘Anhu.
13. Mihja’ bin Salih al-Muhajiri, Rady Allahu ‘Anhu.
14. Yazid bin al-Harith bin Fus.hum al-Khazraji, Rady Allahu ‘Anhu.

Advertisements
Categories: Artikel Agama | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “Nama-nama pejuang badr

  1. Krisss

    Mang Sholeh ane minta izin,, asma badrnya ana copy !!!

  2. Assalamualaikum

    Barakallahu laka wafi ahli wa mali

    Ya akhi boleh saya tahu nama 6 orang sahabi yg di utus oleh Rasullullah ke mekah untuk ketahui perkembangan selepas perang badar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: